درباره آموزشی شغلی و مطالعات عمومی چه می دانید؟


امتحان بدهید!


Welches Ausbildungsprogramm passt für dich?

What is upper secondary education and training?

See the film!