درباره آموزشی شغلی و مطالعات عمومی چه می دانید؟


امتحان بدهید!


کدام برنامه آموزشی برای شما برابر است؟

What is upper secondary education and training?

See the film!