Curriculum for media development

Back to the overview

www.udir.no/kl06/MOK7-01

Purpose

Programfaget medieutvikling skal bidra til å gi kompetanse om hvordan ny teknologi og digitalisering fører til endringer i tradisjonelle kommunikasjonsmønstre der medieprodukter og innhold blir produsert, formidlet, brukt, delt og tolket. Antallet formidlingskanaler og konkurransen om å engasjere og fange publikums interesse utfordrer medieprodusentene. Delingskulturen fører til at tradisjonelle aktører ikke lenger er de eneste som driver den teknologiske utviklingen framover.

Opplæringen i medieutvikling skal bidra til at eleven utvikler nye og engasjerende ideer som skaper nye arenaer mellom publikum og innhold i mediene. Videre skal opplæringen fremme kunnskap om hvordan medieprodukter, innhold, tjenester og løsninger utvikles i samspill med brukerne og teknologien. Opplæringen skal også legge grunnlag for å utvikle kompetanse i å presentere og visualisere ideer hos den enkelte eleven. Opplæringen skal omfatte produksjon og publisering av egne medietekster.

Opplæringen skal bidra til at eleven utvikler kompetanse til kritisk å vurdere etablerte og nye kilder. Perspektiv på tidligere tiders medieuttrykk er sentralt for å forstå dagens medieproduksjon. Videre skal opplæringen bidra til at eleven reflekterer over utfordringer og muligheter ved å utvikle konsepter. Opplæringen skal også legge til rette for selvstendighet og samarbeid og fremme skapende aktiviteter og idéutvikling.

Basic skills

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I det valgfrie programfaget nye medier skal grunnleggende ferdigheter forstås slik:

Muntlige ferdigheter i medieutvikling innebærer å redegjøre verbalt for egne konsepter og valg av visuelle uttrykk, og å kunne tilpasse språket til målgrupper med ulik faglig kompetanse. Ferdighetene innebærer også å kunne bruke fagterminologi.

Å kunne skrive i medieutvikling innebærer å formulere et konsept. Videre innebærer det å kunne bruke et korrekt skriftlig språk som er lett å lese, for å gjøre konseptet brukervennlig.

Å kunne lese i medieutvikling innebærer å lese data, tolke statistikk, forstå fagterminologi og sette seg inn sjangre som gjelder for dagens medietekster.

Å kunne regne i medieutvikling innebærer å sammenfatte egne og andres datamateriale for å utvikle nye ideer og løsninger.

Digitale ferdigheter i medieutvikling innebærer å bruke forskjellige programmer til å bearbeide informasjon og presentere tabeller og grafiske framstillinger. Det innebærer videre å kombinere ulike medier og teknologi og publisere ved hjelp av relevant programvare.

Media development

Timer

140

The pupils are to have a final assessment grade.

The pupils may be selected for an oral examination with practical elements.

Main areas

Konsept og idéutvikling

Hovedområdet konsept og idéutvikling omfatter å samle inn, bearbeide, analysere og formidle tilgjengelig informasjon for å kunne utvikle nye ideer og konsepter. Utvikling av kreativitet, nye ideer og konsepter tilpasset nye plattformer og sosiale medier inngår også i hovedområdet.

The goal is that the pupil shall be able to:

  • analysere og diskutere forskjellige typer kommunikasjon, situasjonen de foregår i, og de kulturelle, sosiale og geografiske rammene
  • innhente, analysere og bruke data til å utvikle egne konsepter og ideer tilpasset nye plattformer og sosiale medier
  • gi eksempler på og drøfte hvordan bruk av ulike former for teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer og brukeropplevelser
  • bruke relevante metoder for å utvikle og visualisere produksjonen av en prototype
  • gjennomføre en pitch av et konsept for publisering og kunne begrunne egne valg
Medieteknologi

Hovedområdet medieteknologi dreier seg om å utforske teknologi på ulike måter og utvikle kunnskap som kan brukes for å skape konsepter. Hovedområdet omfatter også utvikling av nye arenaer med ny teknologi tilpasset et innhold som kan gi innovative og framtidsrettede brukeropplevelser.

The goal is that the pupil shall be able to:

  • utforske, planlegge, gjennomføre og dokumentere ulike kommunikasjonsstrategier for en tenkt eller reell oppdragsgiver
  • presentere og publisere et innhold tilpasset en målgruppe, en kommunikasjonssituasjon og en tematikk ved å bruke relevant teknologi
  • produsere egne konsepter tilpasset ulike målgrupper, kommunikasjonssituasjoner og tematikk ved å bruke relevant teknologi
  • bruke utstyr og digitale verktøy tilpasset valgt medium
  • vurdere egne og andres medieproduksjoner