Vis meny

Media at Kommunikasyon (old structure)

Pampropesyon *

Media and communication

Marami pang iba tungkol sa Media at Kommunikasyon (old structure)

*

Kung pipiliin mo ang mga pangkalahatang pag-aaral Vg3 media at komunikasyon, maaari kang makakuha ng pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification) at ipagpatuloy ang iyong mga pag-aaral sa mga kolehiyo at mga unibersidad.