Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

ทำแบบทดสอบ!

ความแตกต่างระหว่างความเชี่ยวชาญในสาขาทั่วไปและอาชีวศึกษาคืออะไร

  • ศึกษาแผนผังโครงสร้าง!
  • ข้อความใดที่คุณคิดว่าเหมาะสมที่สุด
  • อ่านคำอธิบาย! คุณอาจเรียนรู้อะไรใหม่ๆ

เกรด 10


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

การศึกษาทั่วไปจะนำไปสู่ใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัย


โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 1

โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 2


โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 3


การศึกษาในระดับทีสูงขึ้นที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย


โปรแกรมเสริมสำหรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป


อาชีวศึกษาจะนำไปสู่ความสามารถในการประกอบอาชีพ (ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีใบประกาศช่างหรือผู้ชำนาญงานหรือไม่ก็ตาม)


โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 1


โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 2


Velg VG3 retning

  • โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 3


  • โปรแกรมเสริมสำหรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป


  • เข้าฝึกงานที่สถาบันฝึกงาน


โรงเรียนมัธยมศึกษาขั้นสูงระดับ 3


โปรแกรมเสริมสำหรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป


เข้าฝึกงานที่สถาบันฝึกงาน


อาชีพหรือการจ้างงาน หรืออาชีวศึกษาระดับมหาวิทยาลัย


ปีที่ 1


ปีที่ 2


ปีที่ 3


ปีที่ 4


 
คำแนะนำ
คุณจะได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพและทำงานต่อทันที
โดยทั่วไปแล้วมีวิชาอ่านมากมาย
คุณอาจเป็นผู้ฝึกงานและเข้าฝึกงานก่อนเรียนจบที่บริษัทแห่งหนึ่ง
คุณอาจได้รับค่าตอบแทนขณะฝึกงาน
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการศึกษาที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
คุณสามารถเลือกที่จะเรียนต่ออีกหนึ่งปีเพื่อรับใบประกาศเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
คุณสามารถเลือกวิชาบังคับเพื่อสมัครเข้าศึกษาในโปรแกรมวิทยาศาสตร์
คุณจะได้รับประสบการณ์ทำงานจริงขณะฝึกงาน
ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

หลังจากที่คุณทราบเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างอาชีวศึกษาและวิชาพิเศษในสาขาทั่วไปแล้ว คุณอาจทราบว่าอะไรที่เหมาะกับคุณ

  • การศึกษาทั่วไปจะประกอบไปด้วย 5 โปรแกรมและโปรแกรมอาชีวศึกษาจะประกอบไปด้วย 8 โปรแกรมที่คุณสามารถเลือกได้
  • โปรแกรมการศึกษาใดที่เหมาะสำหรับคุณ